How to buy LEGIT One Opti Juice?

How to buy legit One Opti Juice? Magtitiwala ka ba sa mumurahin kung kalusugan mo ang malalagay sa panganib? Mabuti sana kung iced tea nga lang ang laman niyan, masarap pa rin. Ba't di ka nalang bumili ng iced tea, ₱20 lang isang sachet. Hindi nga lang kasing galing ng One Opti Juice. :) Ang sabi ng iba diyan, bultuhan daw sila bumili ng products sa head office ng One Opti kaya naibebenta nila ng napakababang halaga. Pero ito ang official na kaalaman: Ang One Opti Head Office ay hindi kailanman nagbebenta ng mga products na mas mura pa kaysa Member Price at Suggested Retail Price. Hindi ginagarantiya ng company ang ano mang produkto na may pangalan ng One Opti at binebenta sa mababang presyo. Maraming beses na nagpalabas ang kumpanya ng mga advisories laban sa mga produktong ito na binebenta sa napakamurang halaga kaya huwag basta mahikayat. Walang pananagutan ang One Opti sa anomang kapahamakan na maaaring idulot ng mga hindi lehitimong produktong ito sa kalusugan ng mga tumatangk

Optimum Life is Rising from the Ashes


Optimum Life is rising from the ashes. Now stronger than ever. :)

Team Optimum Life - Our very own family of One Opti Independent Distributors - is now emerging.

(Tagalog version below.)


In the coming days, we will set in motion the publishing of a series of tutorial videos about One Opti products and upright marketing techniques. We will also be running business presentations offline and online in the days and weeks to come.


Let's begin our journey together, if you are already a downline member of Optimum Life, please join our Facebook Group here

➡️ https://facebook.com/groups/teamoptimumlife/

You will be required to answer three qualifying questions before you can be admitted.

Also, don't forget to Subscribe to our YouTube channel and stay tuned for upcoming updates. Click here

➡️ https://www.youtube.com/c/MyOptimumLife

Finally, of course, if you are not yet a member distributor, your first step is to make a decision. For now, you can learn everything about the distributorship here

➡️ https://myoptimumlife.com/membership/

Take it slowly. Just don't take too much time because the timing is now.

If you are ready to sign up, then fill out the member registration form here ➡️ https://myoptimumlife.com/order/

We have now started creating marketing content such as videos and graphics that are FDA compliant which will be accessible exclusively by all downlines of Optimum Life. These contents will be more professional-looking and are designed to avoid misleading claims and are truthful to its objectives. These are intended to make you feel confident about selling the products while staying within the parameters of FDA regulations on promoting health supplements and beauty products and avoiding being called out.


Most importantly, we will utilize our support channel that will be unique only to our team. We are the only one with a fully operational fulfillment warehouse for our Dropshipping Program, allowing you to immediately start selling even without capital. Your only investment is your membership registration, time, and dedication. We already have our very own customer service dedicated to supporting all members of our group. These resources aim to make you become fully equipped with the knowledge you need, the right set of mind, and powerful materials to help you become successful in your business. We will also try our best to support the growth of our Mega Centers nationwide by connecting our members and prospects to them like what we always do from the very beginning.


Let's do away with those long-worn-out cliches such as "Are you open-minded?", "Are you the decision maker?", or "Do you want to be rich?." These lines don't work anymore. In fact, use these spiels and you are more likely to be avoided. It's now all about establishing connections, building a community, irrefutable company reputation, and your unrelenting determination backed by your unsmeared integrity. 


For your questions, do not hesitate to reach out to us at

➡️  https://fb.com/OptimumLifePH


Speak with you all soon.Tagalog Version

Optimum Life is rising from the ashes. Now stronger than ever. :)

Team Optimum Life - Our very own family of One Opti Independent Distributors - is now emerging.


Sa mga darating na araw, aming ipa-publish ang serye ng mga tutorial videos tungkol sa mga products ng One Opti at mga matuwid na diskarte sa marketing.


Simulan natin ang journey na magkasama, kung ikaw ay isa nang downline na miyembro ng Optimum Life, sumali sa ating Facebook Group 

➡️ https://facebook.com/groups/teamoptimumlife/

Kakailanganin mong sagutin ang tatlong tanong bago ka matanggap.

Gayundin, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel sa YouTube at manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates.

➡️ https://www.youtube.com/c/MyOptimumLife

Sa wakas, siyempre, kung hindi ka pa miyembrong distributor, ang iyong unang hakbang ay ang paggawa ng desisyon. Sa ngayon, maaari mong malaman ang lahat tungkol sa distributorship dito 

➡️ https://myoptimumlife.com/membership/

Take your time. Huwag lang masyadong magtagal dahil ang tamang oras ay ngayon na.

Kung handa ka nang mag-sign up, magfill out lang member registration form 

➡️ https://myoptimumlife.com/order/


Sinimulan na namin ang paggawa ng marketing content tulad ng mga videos at graphics na sumusunod sa FDA compliance na maa-access ng lahat ng downline ng Optimum Life. Magiging mas propesyonal ang mga nilalaman ito at idinisenyo upang maging makatotohanan sa mga layunin nito. Ang mga ito ay nilayon upang magbigay sa iyo ng kumpiyansa sa pagbebenta ng mga produkto habang nananatiling sumusunod sa regulasyon ng FDA sa pagpromote ng mga beauty at wellness products.


Pinakamahalaga, gagamitin natin ang ating mga support channels na kakaiba sa lahat. Tayo lamang ay may fully operational fulfillment warehouse para sa ating Dropshipping Program na maaarin mo na gamitin para makapagsimula ka na magbenta kahit walang puhunan. Ang tanging investment mo lamang ay ang iyong member registration, panahon, at dedikasyon. Mayroon na tayong customer service na nakatuon sa pagsuporta sa lahat ng miyembro ng ating grupo. Layunin nito na maging ganap kang siksik sa kaalaman na kailangan mo, tamang pag-iisip, at mga powerful materials upang matulungan kang maging matagumpay sa iyong negosyo. Sisikapin din natin na masuportahan ang pag-lago ng ating mga Mega Centers nationwide sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa ating mga members at mga nais magmember, tulad ng ating ginagawa sa simula pa lang.


Alisin na natin ang mga matagal nang gasgas na linya tulad ng "Open-minded ka ba?", "Ikaw ba ang decision maker?", o "Gusto mo bang yumaman?." Hindi na gumagana ang mga linyang ito. Ang lahat ngayon ay umiikot sa pagtatatag ng mga connections, pagbuo ng isang community, di matitinag na reputasyon ng kumpanya, at ang iyong walang-hanggang determinasyon na sinusuportahan ng iyong walang bahid na integridad. :)


Para sa iyong mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa

➡️ https://fb.com/OptimumLifePH


Hanggang sa susunod na update. Maraming salamat.


Optimum Life


Comments